တာဝန်များ

 

အခြေခံအဆောက်အဦစီမံကိန်းများအတွက် အတွေ့အကြုံရှိ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သူ 

ICM သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြေခံအဆောက်အဦစီမံကိန်းများ ဖော်ဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းများကို ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု နှစ်ရပ်စလုံးကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် အဆင့်သို့ ရောက်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် စီမံကိန်း၏ မူလအစ၊ EPC စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဘဏ္ဍာရေးဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို အနီးကပ်ကြီးကြပ်၍ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ပေါ်လာစေရန် ဆောက်ရွက်ပါသည်။

စီမံကိန်းများ ဖော်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍတွင် ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပိုမိုများပြားလာစေရန်နှင့် ၎င်းတို့အား ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် အဆင့်သို့ ပို့ဆောင်ရန် ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ

 

ICM သည် အမြတ်အစွန်းရနိုင်မည့် စီမံကိန်းများကို နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသတွင်း အခြေအနေများ ဖြင့် ကိုက်ညီမှုရှိအောင်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်း များအားလိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး ၊ ဒေသန္တရခွင့်ပြုသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ  ကိုသေချာအောင်မြင်စွာ ထိန်းညှိပေးခြင်းဖြင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ အတွက်တန်ဖိုး ကို တည်ဆောက်သည်။

လုပ်ငန်းခွင့်ပြုချက်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု

အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်းများတွင် ကျွနုပ်တို့အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများ (နှင့်) ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းများ မှာ

 • ရှင်းလင်းသေချာမှု မရှိသော လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ဥပဒေ ရုတ်တရက် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုများ အစရှိသည်တို့ကို ကျန်ရစ်ခြင်း လွဲချော်ခြင်းများ မရှိစေရန် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကာ်မရှင်မှ ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်း ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအတွက် ပါမစ်ရယူခြင်း ၊ မြေယာရယူခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ၊ အစရှိသည့် လုပ်ငန်းများအား ဦးတည်လုပ်ဆောင် လျှက်ရှိပါသည်။ 
 • ICM ၏ ဒေသဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ်ကွန်ယက်များမှ မြန်မာနိုင်ငံရေးရာ နှင့် ပတ်သက်သည့် နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအပြောင်းအလဲနှင့် လက်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်း သတင်းများ နှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ဆုံးသတင်း အချက်အလက်များ အား ရယူခြင်း တို့ ဆောင်ရွက်သည်။
 • နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ အပြင် တင်းကျပ်သော ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရေး မူဝါဒများကို လိုက်နာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စီမံကိန်းများအား အဓိက ပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များ ကိုလေ့လာစစ်ဆေးခြင်း၊ ဒေသခံလူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများကို ကုမ္ပဏီမှ အစောပိုင်း အချိန်များမှပင် ဦးစားပေးအဖြစ် သေချာသတ်မှတ် ဆောင်ရွက်သည်။
 • ဆောက်လုပ်ရေး ဆိုဒ်များတွင် အခြား အဖွဲ့ဝင်များ အား ဝေမျှသော ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး နှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များသည် မှန်ကန် သေချာမှု ရှိစေရန်  International SOS ဆိုသောအဖွဲ့အစည်းဖြင့် အမြဲတစေချိတ်ဆက်နေခြင်း။
 • ကျွန်ုပ်တို့၏စံနှုန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံသား မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်များ ၊ ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်တာ များနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင်လည်း ဝေမျှအသုံးပြုသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ စီမံကိန်းများ၏ အဆင့်တိုင်းတွင် လုံခြုံရေးအကာအကွယ် စည်းမျဥ်း စည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်စေသည်။ ဒေသတွင်းအခြေအနေတစ်ခုတွင် နိုင်ငံတကာမှ အသုံးပြုလက်ခံသော  EHS စံချိန်စံညွှန်းများ ဖော်ဆောင်ခြင်း အားဖြင့် ၎င်းသည် စီမံကိန်း ရေရှည်ဖြစ်တည်မှုကို သေချာစေသည်။
 • စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ြခင်း နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများဖြင့် အလုံးစုံ သောလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခြင်း။

အရင်းအနှီးမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများ

ICM သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံများ၊ ဘတ်ဂျက်ဆွဲခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာခန့်မှန်းခြင်းနှင့် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်းများတွင်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ ဘဏ္ဍာရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ ဘဏ်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့အစည်းများသည် စီမံကိန်းအား မည်သို့ အကဲဖြတ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား စီးပွားရေးပုံစံ၊ အစမှတရား ၀င်ငွေနှင့် အရင်းအနှီး ဖွဲ့စည်းပုံကို ဒီဇိုင်းဆွဲရန်နှင့် အရင်းအနှီးများမြှင့်တင်ရာတွင် မှန်ကန်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စာတမ်းတိုးတက်စေရန် ကူညီသည်။

 • ICM သည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသတွင်းဘဏ်များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်များကြားတွင် ကွန်ယက်တစ်ခုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။

 • ICM သည် ၎င်းတို့၏ စွန့်စားရမှုနှင့် ပြန်ရမည့်လိုအပ်ချက်များအပြင် ၎င်းတို့ လိုချင်သောနယ်ပယ်အလိုက် အခြေခံ၍ မှန်ကန်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ငွေကြေးသတ်မှတ်ချက်ကို နက်ရှိုင်းစွာနားလည်မှုမှ ရရှိသည်။

ဒေသခံလူထုနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးပေးခြင်း

လျှပ်စစ်မီးရရှိခြင်း နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ရှိခြင်းသည် ကျေးလက်ဒေသများသို့ များစွာပြောင်းလဲတိုးတက်နိုင်သည်။ စိတ်ချယုံကြည်ရပြီး ရည်ရှည်တည်တံ့ကောင်းမွန်သည့် လျှပ်စစ်မီးထောက်ပံ့ခြင်း နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းသည် ဘဝများစွာကိုပြောင်းလဲစေသည်။ သို့သော် စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ဖော်ဆောင်သည့် ကုမ္ပဏီမှ ချဉ်းကပ်သောပုံစံ မှားယွင်းခဲ့သော် ဒေသခံလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းကို မည်သည့်အခါမျှ လက်မခံလိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာသိရှိခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတစ်ခုစီတိုင်း နှင့် ICM ၏ ဒေသခံလူထုနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည့် ပုံစံများအား အောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ပြည့်မီစေရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့မှ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သည်။

စီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက် နိုင်မှုအားကောင်းစေခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့ စပွန်စာ (sponsors) ကိုယ်စား ကျေးရွာပြည်သူလူထုများမှ အမြင့်ဆုံးအစိုးရ အဆင့်များအထိ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ အားလုံးနှင့် ချိတ်ဆက် သဘောတူညီချက်များအား ရယူလုပ်ဆောင်သည်။

ပိုမိုများပြားသည့် ဝန်ဆောင်မှုရယူမည့်သူများ / စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်း

စီမံကိန်းအား အကျိုးဖြစ်ထွန်းလျှက် လုံခြုံဘေးကင်းစွာ လည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက် အဆက်အသွယ် အချိတ်အဆက်များ ရရှိပါသည်။

အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ ကောင်းကျိုးသက်ရောက်မှုများအား တိုးပွားစေခြင်း

ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုရှိသော ဝန်ဆောင်မှုရယူမည့်သူများသည် ပိုမိုထိရောက်အောင်မြင်ပြီး ၎င်းတို့၏ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများလည်း တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။

စီမံကိန်း၏ အစောပိုင်းအဆင့်များတွင် အများပြည်သူလက်တွေ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် လူမှုရေးပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်မှု အတိုင်းအတာ နှင့် ပမာဏကို လျော့နည်းစေမှာြဖစ်ပြီး၊  စီမံကိန်း ဖော်ဆောင်ရာတွင် ကောင်းမွန်သော အကျိုးရလဒ်များဖြစ်စေခြင်းကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများမှာ အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်း (informs) ၊ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း (consults) ၊ ပါဝင်ဆောင်ရွက်စေခြင်း (involves and collaborates) နှင့် ဒေသခံလူထုအား ထိုသို့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိလာစေရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည် တည်ဆောက်ပေးခြင်း (empowers communities) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ကောင်းမွန်စွာ ဖော်ဆောင်ထားသည့် ရပ်ရွာလူထုနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၏ အကျိုးရလဒ်များသည် ရိုးရှင်းသော်လည်း တိုင်းတာသိမြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ စီမံကိန်းများမှ ရရှိသော အကျိုးကျေးဇူးရလဒ်များမှာ

 • စက်ရုံလည်ပတ်မှုများအတွက် များစွာသောအထောက်အပံ့များပေးခြင်း
 • ဝန်ဆောင်မှု ရယူမည့်သူများမှ စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိခြင်း
 • ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်နည်းပါးခြင်း
 • တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်မည့်စီမံကိန်းများအတွက် ပြုလည်အသုံးပြုနိုင်သည့် နည်းကိရိယာများ ၊ စာရွက်စာတမ်းများ ရှိခြင်း
 • အန္တရာယ်ကင်းပြီး စိတ်ချ ယုံကြည်ရမှုရှိသည့် စီမံကိန်းလည်ပတ်မှုပုံစံရှိခြင်း
 • စိတ်ချ ယုံကြည် ရသည့် ပြဿနာဖြေရှင်းရေးယန္တရားပုံစံရှိခြင်း
 • ဒေသတွင်း ရလဒ်ကောင်းသော ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုများရရှိခြင်း

လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များ

ရေရှည်တည်တံ့သော စွမ်းအင်

 • ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်
 • စွမ်းအင်ကို စနစ်တကျ အသုံးချတတ်ခြင်း
 • စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှ စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းခြင်း

စိုက်ပျိုးရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအထောက်အပံ့

 • ငါးလုပ်ငန်း
 • လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး
 • အအေးခန်းသိုလှောင်ရုံ

ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး

 • ကားလမ်းဆောက်လုပ်ခြင်း
 • မြို့ပြစီမံကိန်း
 • ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး

 • လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေး အဆောက်အအုံ
 • ကျေးလက် လျှစ်စစ်မီးရရှိရေး
 • ရေနှင့် ရေဆိုးစွန့်ပစ်စနစ်
Share This